1. Definities

 

1.1 Per Sempre Budget Training: Per Sempre Budget Training, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Eindhoven onder nummer: 62410652;

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Per Sempre Budget Training onderhandelt en/of een overeenkomst aangaat voor door Per Sempre Budget Training te leveren diensten;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en Per Sempre Budget Training waarin staat dat Per Sempre Budget Training diensten levert aan de opdrachtgever;

1.4 Diensten: alle door Per Sempre Budget Training te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere advisering, doch niet alleen, consultatie en ondersteuning;

1.5 Fee: de vergoeding die Per Sempre Budget Training aan een opdrachtgever in rekening brengt voor de aan opdrachtgever geleverde diensten.

 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten hoe ook genaamd met Per Sempre Budget Training. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Per Sempre Budget Training uitdrukkelijk af. Dat geldt ook voor bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, behalve als Per Sempre Budget Training schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.

2.2. Sommige van deze algemene voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

 

3. Offertes

 

3.1 Alle door Per Sempre Budget Training verstrekte aanbiedingen, offertes en daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend, behalve als zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken met de opdrachtgever.

3.2 De offertes van Per Sempre Budget Training zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Per Sempre Budget Training is alleen verbonden aan mondelinge toezeggingen, nadat zij deze toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 De prijzen die in een offerte staan, zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra Per Sempre Budget Training van de opdrachtgever de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen van het aanbod van Per Sempre Budget Training, doch uiterlijk na een termijn van dertig dagen.

4.2 Als de opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Per Sempre Budget Training de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen indien Per Sempre Budget Training niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Per Sempre Budget Training slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

In het geval (nog) geen schriftelijke overeenkomst is ondertekend, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens het geval de opdrachtgever binnen acht dagen reclameert.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1 Per Sempre Budget Training heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap met behulp van deskundige werknemers of de personen die de diensten namens Per Sempre Budget Training uitvoeren. Per Sempre Budget Training gaat geen resultaatsverbintenis aan, behalve als zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken.

5.2 Als partijen hebben afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Per Sempre Budget Training de uitvoering van de onderdelen die bij de volgende fase horen opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 Als het tijdstip waarop de overeenkomst is voltooid, wordt beïnvloed door een wijziging of aanvulling van de overeenkomst die door partijen nog moet worden afgesproken, zal Per Sempre Budget Training de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk informeren. Als partijen een vaste prijs hebben afgesproken voor de te leveren diensten, zal Per Sempre Budget Training de opdrachtgever van tevoren informeren als de nog af te spreken wijziging of aanvulling van de overeenkomst ervoor zorgt dat de afgesproken prijs wordt overschreden.

5.4 Per Sempre Budget Training behoudt zich het recht voor om de werknemers en/of de personen die de diensten namens Per Sempre Budget Training uitvoeren te vervangen, als Per Sempre Budget Training vindt dat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.5 Per Sempre Budget Training vervangt de werknemers of de personen die de diensten namens Per Sempre Budget Training uitvoeren als de opdrachtgever dat om gegronde redenen verlangt. Het bepaalde in artikel 7 blijft van kracht. Onder gegronde redenen wordt verstaan: de situatie waarin het in het belang van een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5.6 Per Sempre Budget Training mag derden inschakelen voor de uitvoering van de diensten.

 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

6.1 De opdrachtgever benoemt een contactpersoon die, voor een behoorlijke uitvoering van de diensten, zal communiceren met de contactpersoon van Per Sempre Budget Training.

6.2 De opdrachtgever werkt goed mee aan het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal aan Per Sempre Budget Training steeds tijdig alle door haar nuttig en noodzakelijk geachte gegevens en inlichtingen geven en beschikbaar stellen, om Per Sempre Budget Training in staat te stellen de diensten behoorlijk uit te voeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar beschikbaar gestelde gegevens.

6.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Per Sempre Budget Training te verlenen diensten, de te gebruiken hulpmiddelen daarbij, en voor de beveiliging ervan.

6.5 Als de opdrachtgever op grond van de overeenkomst apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, moeten die voldoen aan de voor de diensten noodzakelijke specificaties. Als Per Sempre Budget Training niet, niet tijdig of niet volgens de afspraken kan beschikken over de voor de diensten noodzakelijke apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of als opdrachtgever op een andere manier niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij geldt de inhoud van artikel 9.4.

 

7. Wijziging van de overeenkomst

 

7.1 Als één van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst merkt dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden wordt belemmerd of belemmerd dreigt te worden, of één van de partijen twijfelt over het redelijk te verwachten resultaat binnen de overeengekomen fee en tijd, moet die partij dat direct schriftelijk laten weten aan de andere partij.

7.2 Als de situatie in artikel 7.1 van toepassing is, overleggen de opdrachtgever en Per Sempre Budget Training met elkaar. Als uit het overleg blijkt dat er wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht, moeten die door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Dit geldt tevens voor alle andere wijzigingen dan genoemd in artikel 7.1.

 

8. Vervolgopdracht

 

Als uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de opdrachtgever deze verstrekken aan Per Sempre Budget Training volgens dezelfde voorwaarden en vergoedingen als de reeds lopende opdracht, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

9. Fee

 

9.1 De fee hangt niet af van het resultaat van de door Per Sempre Budget Training uitgevoerde diensten.

9.2 De fee wordt gevormd door de tarieven van Per Sempre Budget Training. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Ook overige onkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Alle bedragen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

9.3 Per Sempre Budget Training kan de met de opdrachtgever afgesproken fee jaarlijks aanpassen met de indexeringen, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Per Sempre Budget Training zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in de fee.

9.4 Als Per Sempre Budget Training de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten en mag zij 1 uur administratiekosten in rekening brengen, exclusief eventuele reiskostenvergoeding. Als reiskosten gemaakt zijn, worden ook deze in rekening gebracht.

 

10. Facturering

 

10.1 Per Sempre Budget Training factureert maandelijks op basis van de wijze van tijdsverantwoording die zij met opdrachtgever heeft afgesproken. Verder gelden de bepalingen over betalingen in de overeenkomst.

10.2 Van het bepaalde in artikel 10.1 kunnen partijen schriftelijk afwijken als facturering plaatsvindt op basis van de vastgestelde bedragen in de overeenkomst.

 

11. Betaling

 

11.1 Facturen van Per Sempre Budget Training moeten worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld is. De opdrachtgever moet de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

11.2 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Per Sempre Budget Training, heeft dan het recht om de zakelijke opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Per Sempre Budget Training, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen vermeerderd met 2%, tot op de dag waarop de opdrachtgever het hele bedrag heeft betaald.

Als de particuliere opdrachtgever in gebreke blijft zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Per Sempre Budget Training heeft Per Sempre Budget Training het recht vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen, tot de dag waarop de opdrachtgever heeft betaald.

Ook is Per Sempre Budget Training bij niet-betaling bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, de diensten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van alles wat Per Sempre Budget Training op dat moment op te eisen heeft. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Per Sempre Budget Training geleden schade, die onder meer bestaat uit gemiste winst en heeft Per Sempre Budget Training het recht op schadevergoeding ter zake. Ook is Per Sempre Budget Training bevoegd de nog uit te voeren diensten op te schorten met de periode waarin de opdrachtgever een opeisbare (deel)factuur niet betaalt.

Per Sempre Budget Training houdt zich bovendien het recht voor de incasso van de vordering uit handen te geven. In dat geval moet de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten betalen, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan 15% van het nog openstaande totale bedrag, zonder dat Per Sempre Budget Training hoeft te bewijzen dat de kosten tot dat bedrag zijn gemaakt. De opdrachtgever moet ook alle eventuele gerechtelijke kosten betalen.

11.3 De Opdrachtgever betaalt zonder korting, verrekening of opschorting. De opdrachtgever mag het factuurbedrag niet verrekenen met welke tegenvordering dan ook en/of de betaling van de factuur opschorten. Daarbij maakt het niet uit of de opdrachtgever het factuurbedrag betwist.

11.4 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zullen betalingen van de opdrachtgever primair dienen om alle verschuldigde rente en de door Per Sempre Budget Training gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten te bekostigen. Daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de vordering die het langst openstaat. Dit geldt ook als de opdrachtgever aangeeft dat hij een latere factuur betaalt.

11.5 Alle bedragen en betalingen worden vermeld c.q. verricht in euro’s, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders afspreken. Partijen vermelden de omzetbelasting (B.T.W.) apart op de declaraties.

11.6 Per Sempre Budget Training kan bij het sluiten van de overeenkomst en tussentijds bij het niet betalen van één of meer facturen, extra zekerheid verlangen als de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft. Ontvangt Per Sempre Budget Training geen extra zekerheid van de opdrachtgever, dan mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

11.7 De vordering van Per Sempre Budget Training is direct opeisbaar als de opdrachtgever:

 

·         failliet wordt verklaard

·         surseance van betaling is verleend

·         in de schuldsanering komt

·         door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest

·         overlijdt

·         nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan te voldoen

·         enige verplichting niet nakomt die voortvloeit uit de wet of de overeenkomst

·         overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder valt de inbreng van zijn  vennootschap in een op te richten of al bestaande vennootschap

·         overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf

 

12. Overname van werknemers

 

12.1 De opdrachtgever mag tijdens de overeenkomst niet direct en/of middels derden een arbeids- of dienstverlenings­relatie aangaan met werknemers of freelancers van Per Sempre Budget Training, of werknemers of freelancers van Per Sempre Budget Training daarover benaderen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Per Sempre Budget Training en na betaling aan Per Sempre Budget Training van een nader af te spreken vergoeding. Dit verbod geldt tot twee jaren na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

12.2 Als de opdrachtgever artikel 12.1., overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Per Sempre Budget Training van EUR 20.000,- te vermeerderen met een bedrag van EUR 2.500,- per werknemer per dag dat de overtreding voortduurt. Per Sempre Budget Training behoudt daarnaast de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van de opdrachtgever.

 

 

 

13. Geheimhouding

 

13.1 Per Sempre Budget Training en de opdrachtgever verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen en waarvan zij weten of zouden moeten weten dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet als- en dan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van dossier meegeleverd.

13.2 In alle gevallen zal Per Sempre Budget Training haar werknemers of door haar in te schakelen derden, verplichten geheimhouding in acht te nemen over alles wat zij bij het uitvoeren van de diensten zien of horen.

13.3 Per Sempre Budget Training en de opdrachtgever zullen allebei alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en gegevens die zij van de andere partij hebben ontvangen, geheim te houden.

13.4 Per Sempre Budget Training moet ervoor zorgen dat informatie, gegevens en meningen die aan haar zijn verstrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, niet naar de bron kunnen worden herleid, behalve als de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.

13.5 Per Sempre Budget Training is gebonden aan de door de opdrachtgever aan haar verstrekte richtlijnen en aanwijzingen over het gebruik van de gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens en van meningen, conclusies en opvattingen, die zij bij de uitvoering van de overeenkomst te weten is gekomen of die daarbij zijn ontstaan.

 

14. Aansprakelijkheid

 

14.1 Met uitzondering van opzet of grove schuld is Per Sempre Budget Training niet aansprakelijk voor de kosten, schade en renten, die direct of indirect ontstaan door onder andere:

 

·         daden of nalatigheden van Per Sempre Budget Training, haar ondergeschikten, of andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld

·         onjuiste, gebrekkige, of onvolledige informatie of adviezen van Per Sempre Budget Training, of doordat  Per Sempre Budget Training in het algemeen tekortschiet in haar verantwoordelijkheden, al dan niet voordat de overeenkomst tot stand komt

·         vertraging, fouten en/of gebreken in geleverde diensten

·         het onjuist en/of ondeskundig verwerken en/of gebruiken van door Per Sempre Budget Training geleverde diensten

14.2 Iedere aansprakelijkheid van Per Sempre Budget Training die voortvloeit uit de overeenkomst, is beperkt tot het uit te keren maximumbedrag dat haar verzekering uitkeert.

14.3 Per Sempre Budget Training is nooit, ook niet bij opzet of grove nalatigheid, aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen misgelopen winst en besparingen, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

14.4 Als de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, moet hij alle daaruit voortvloeiende schade van Per Sempre Budget Training vergoeden.

14.5 Opdrachtgever vrijwaart Per Sempre Budget Training voor vorderingen van klanten en/of derden – daaronder vallen werknemers en (andere) hulppersonen – welke vorderingen voortvloeien uit en/of verband houden met door Per Sempre Budget Training geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden op grond van de overeenkomst. Deze vrijwaring omvat ook de redelijke kosten die Per Sempre Budget Training dient te maken in verband met juridische bijstand in het geval zij door een derde wordt aangesproken.

14.6 Klachten en/of aanspraken vanuit de opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na uitvoering van de opdracht te worden ingediend bij Per Sempre Budget Training, zulks onder verval van de aanspraken als deze buiten deze termijn worden ingediend.

 

15. Overmacht

 

15.1 Bij overmacht worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Per Sempre Budget Training opgeschort, zolang de overmacht toestand duurt.

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarop Per Sempre Budget Training niet of nauwelijks invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet op grond van de wet of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het risico van Per Sempre Budget Training komt.

Hieronder zijn onder andere begrepen: stakingen in andere bedrijven of in het bedrijf van Per Sempre Budget Training, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of vergelijkbare toestanden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen en omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van het personeel. Dit geldt alleen als en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk moeilijk maken.

15.2 Per Sempre Budget Training heeft het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Per Sempre Budget Training haar verbintenis uit de overeenkomst had moeten nakomen.

15.3 Per Sempre Budget Training heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen. Of bij beëindiging van dienstverband, overeenkomst of freelancecontract.

15.4 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Per Sempre Budget Training opgeschort. Als de overmachtstoestand waardoor Per Sempre Budget Training haar verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan drie maanden, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn. Tijdens de overmachtsperiode is het bepaalde in artikel 9.4 ook van toepassing.

15.5 Als Per Sempre Budget Training bij het begin van de overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel apart factureren en moet de opdrachtgever deze factuur betalen. Dit geldt niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

16. Beëindiging van de overeenkomst

 

16.1 Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

16.2 De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken termijn is verlopen, of door voltooiing van de afgesproken diensten door Per Sempre Budget Training.

16.3 Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de overeenkomst, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

16.4 Een partij kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd alleen beëindigen als hij schriftelijk opzegt en zich houdt aan een opzegtermijn van 3 maanden.

16.5 Opzegging moet gebeuren door één van beide partijen bij aangetekend schrijven waaruit de reden(en) van de opzegging moet(en) blijken.

16.6 In de gevallen die in artikel 15.1 staan, heeft Per Sempre Budget Training ook het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

16.7 Onverminderd de bepalingen in 16.1 tot en met 16.3 heeft Per Sempre Budget Training recht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten, renten en dergelijke; de opdrachtgever is daarvoor aansprakelijk.

 

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

17.1 Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Per Sempre Budget Training en de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met opdrachtgevers die in het buitenland wonen of zijn gevestigd.

17.2 Alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met alle overeenkomsten met Per Sempre Budget Training, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Eindhoven, of, naar vrije keuze van Per Sempre Budget Training, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

 

17.3 Er is sprake van een conflict als één van beide partijen dit beweert.

 

Privacyregeling van Per Sempre Budget Training voor het bestand van de persoonsgegevens van cliënten.

 

 

1) Verantwoordelijke

Gegevens Per Sempre Budget Training:

Naam

:

Per Sempre Budget Training

KvK nummer

:

62410652

E-mailadres

:

persempre.eindhoven@gmail.com

Contactpersoon

:

Karlijn van Kasteren

 2)    Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a)     Per Sempre Budget Training: de eenmanszaak Per Sempre Budget Training die de Verantwoordelijke is in de zin van de AVG.

b)    Het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;

c)     Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;

d)    De betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;

e)    Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 1. Verwerking: een verwerking is elke handeling met een persoonsgegeven, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
 2. Gebruiker: aan Per Sempre Budget Training verbonden personen of in opdracht van Per Sempre Budget Training handelende personen die toegang hebben tot verwerkte Persoonsgegevens.
 3. Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene.

3) Doelstelling van het bestand

Per Sempre Budget Training verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de aan haar verleende overeenkomst van opdracht en/of op grond van een wettelijke regeling en/of vanwege een gerechtvaardigd belang en/of op grond van uitdrukkelijk verleende toestemming. Betrokkene heeft altijd het recht een verleende toestemming in te trekken.

 

 

4) Categorieën personen, opgenomen in het bestand

 1. Het bestand bevat uitsluitend gegevens van cliënten van Per Sempre Budget Training.
 2. Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
  1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 4) onder meer de gegevens zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
  2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de Betrokkene of door een derde daartoe gemachtigd door Betrokkene
  3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt een onderdeel van deze regeling.

 

 • Bijzondere persoonsgegevens die worden verwerkt
  1. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt en dan alleen binnen de grenzen van die uitzondering. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens door Per Sempre Budget Training zal alleen kunnen plaatsvinden op grond van schriftelijk aan Per Sempre Budget Training verleende toestemming.

 

 • Verwerking Persoonsgegevens die niet van de Betrokkene zijn verkregen
  1. Indien Per Sempre Budget Training gegevens van Betrokkene verwerkt die niet van Betrokkene afkomstig zijn, informeert Per Sempre Budget Training Betrokkene overeenkomstig artikel 14 AVG binnen een maand na verkrijging van de persoonsgegevens over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen en de categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt

 

 • Functioneren van het bestand
  1. Het doen functioneren van het bestand gebeurt uitsluitend in opdracht van Per Sempre Budget Training en de door haar aangewezen medewerkers met inachtneming van de door Per Sempre Budget Training vastgestelde voorschriften.
  2. De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 3) van deze regeling omschreven doelstelling.

 

 • Toegang tot het bestand
  1. Per Sempre Budget Training waarborgt dat alleen Gebruikers van Persoonsgegevens toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
  2. Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle Persoonsgegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennisneemt.
  3. Tot het bestand kan uitsluitend via schriftelijke autorisatie toegang worden verkregen door middel van een toegangscode

 

 • Verstrekking van gegevens aan derden
  1. Uit het bestand worden geen gegevens aan een derde verstrekt, tenzij:
   • zulks voortvloeit uit het doel van het bestand;
   • dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
   • dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de Betrokkene;
  2. instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken op basis van een wettelijke grondslag.

 

5) Rechten betrokkene

1.       De betrokkene of zijn schriftelijk gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen, heeft het recht om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering,  afscherming of overdracht te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij of zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen of niet verwijderd.

2.       Een verzoek als bedoeld in lid 1 dient schriftelijk te worden ingediend bij Per Sempre Budget Training. Het verzoek bevat zo nodig de aan te brengen wijzigingen.

3.       Per Sempre Budget Training verstrekt binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

 

 • Bewaring en vernietiging van de gegevens
  1. Indien er gedurende 1 jaar geen contact tussen de betrokkene en Per Sempre Budget Training is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 • Organisatie en beveiliging
  1. De systemen en programma’s van Per Sempre Budget Training zijn beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist. Per Sempre Budget Training heeft beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Onbevoegde partijen, binnen en buiten organisatie van Per Sempre Budget Training wordt geen toegang verleend tot persoonsgegevens van Betrokkenen. Per Sempre Budget Training zorgt voor een passende beveiliging van de verwerkte gegevens tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

 

 • Wijzigen Privacyverklaring
  1. Per Sempre Budget Training behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Per Sempre Budget Training zal deze wijzigingen op haar website bekend maken.

 

 

 • Klachten
  1. Betrokkene kan klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere redenen kenbaar maken aan de AVG-functionaris van Per Sempre Budget Training en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.